[Nhetembo] Pamusoroi vanhu wee!


Nhungamidzo

Pamusoroi vanhu wee
Toda kusvitsa maoko
Kuvakuru kumusoro
Nekuvadiki, ndivo nhaka
Nevakombi, ndine mhaka!

Ndipei nzeve vanhu wee
Imi vari pano nhasi
Nevari pasi, unjere ndipei
Nevari nzvimbo dzakatsarukana
Ndoda kutongesa nekupangana

Nhasi ndino pinda nenhoroondo
Ipfupi mataurirwo ayo.
Ino bvunza kuti mazuva anhasi
Sei hupenyu hwedu hwaomesesa
Zvaonekwa nevese pasipose

Anonzwa zita rayo, anzwa.
Kupi nekupi munyika dzose
Zuva nezuva, tsitsi vanotinzwira
Vanoona tiri mudambudziko
Kare tirisu tai dambadzika

Vakuru vanongo bata shaya
Vachi zunguza musoro
Vashaya pazvo, vopira kuvazukuru
Vachiyeuka mbiri yakare
Yakaimbwa ika pemberwa kare

Ugo

Kare kare kwaisava nenyika
Kana rudzi rwevanhu rwai
Shevedzwa kunzi Zimbabwe
Chitsva chekuona isu neziso
Zera redu taivepo musi wezita

Vawanikwa, vaive tangekugara

Vakatsvairirwa semarara
Kumhedzisiro kwenyika
Asi nhaka yavo tinayo
Yenyika nengano dzavo

Vakatipawo mifananidzo
Yatino dada nayo yepamatombo
Akamwararira zvikomo nemapako
Inoti raira upenyu hwakare.
Njere dzavo mugove wehukare

Vaive vavhimi nyanzvi
Vateveri mhuka vasingarime
Vakati pano musasa mise, saivo
Vogarira mafuta enyika, vogura.
Fume vave nepamwe: vapfuura.

Vakatanga kuuya vabvekure
VaGuruuswa vakasviko
Bata ivhu, vodyara manhanga
Vachichera simbi nekupfura
Mapfumo nemapadza emhangura

Vakabva vava vana vevhu
Vagarivepo, vapambevhu
Midzimu yavo vakadyara
Vachikohwa madzinza nechirudzi
Vakaibata, vakaitamba mupfudze

Vaipika nemakomo avaiona
Nenzizi dzemo, vachivaka
Mazita avaida vaipa
Kutumidza kutunhidza
Nyika ikava yechipikirwa

Vaitongana pachavo
[Dzinza richitsiva rimwe]
Utapa neuchangamire zvaisosangana
Umambo hukagara kusvingoguru
Hukabvutwa neabvuta, akava mukuru

Utongi ukasvika Dambarare
Kami kana Mapungubwe
Mazita evakambotonga
Vana vevana vavo tinavo
Pakati pedu, ropa redu rine ravo

MaSwahiri akasvika achisvosva
Nekutengeserana upfumi nevanhu
Vakapfumbidzira vamwe kwatiri
MaPutukezi akauya nehondo
Nechitendero chavo, chesvondo

Kwakasvikwa nenhapwa
Kuzvitsuwa zveAfurika
Nenzvimbo mhiri kwenyika
Nemagungwa emabvazuva
Magumo ekwataiziva

Vakuru vanoti vana vaMutapa
Vakasvika Hindiya neChaina
Pamwe negoridhe remadzisekuru.
Vakadya nemeso.
Takaona rupiya?
Mbiri yenyika ikasvika Arabiya

Nanhasi nhaka yavo tinayo
Mazwi emutauro wavo tinoasvisvina
Nyika yeMoza tinayo muny’asi
Kare tai bvutirana ushe navo
Taive vematare, tichi gota navo

Zasi kweAfurika, kwakabvundurwa,
Chaka akakwatidza madzinza ekwavo
Kuti vave zirudzi guru rino zezesa
Ringave sezinhovo nezinyundo
Kune vaivarwisira matondo

Mwandabvu wakatibuka
Wakarwadza VaNdau,
VaZezuru
Nemamwe marudzi akawanda
MuZasi
ReAfurika rikava
Bvongo remarudzi akunda neawa.

Impi yemauto aMuzirikazi
Yakabva kumaZuru ikagwatidza
Marudzi achiumba matsva maimpi
Kusvika tati munyika yemaKalan’a
Gume kugara kuva vemo seman’a.

Nguva iyi maNdevere taive vapoteri
Shure Chaka anga ava muchakabvu
Asi hasha dzake dzaisava guhwa
Bhunu raidya rasha, mhiri kwaLimpopo
Uyuwo Kama aitemba nemubhobho.

Kumarudzi akazove maShona muNdevere aichityisa chaizvo
Mombe vachibvutirwa, nembudzi
Vaivhikana zvibhakera netsvimbo
Vachibayana nemapfumo,

Kuzvireva nhasi zvenge ngano
Hapachina akazviona achipano
Angazviita mhosva nhasi anechinoreva
Kuzvitongesa pachako munhu
Zvatango sangana sangana samavhu.

Nepashoma vakatanga rumwe rudzi
Rwevanhu sezvakamboitwa kare
Kumavambo emudzi wedu maShona
Ushe, miganhu nekudyidzana
Ndidzo nyaya dzevakagarisana.

Ndipo pakati murungu
Mudariro gedye, neyake
Nhoroondo inemutangiro
Nyikamukanza! mhiri
Kwemakungwa.
Sembiri.

Karunyerekupe kaivepo
MuPutukezi aizivikanwa
Hanganwa nekusanyora nyora
Zviito zvine chiyeuchidzo
Kwatiri zvaisina chiratidzo.

Papfuuri yenguva zvaito oneka Vaiita vachiwanda.
Vavhimi,
Vatsvangamabwe aneupfumi
Vechitendero vaiparidza
Vaive meso yevasara kurudzi

Kwakazosvika nguva
Voda kutora nyika
Zvavakange vaita
Zasi
Kuipamba zvemakaro
Vakarangana pachavo

Mukuru wavo Rodzi
Aida kutonga marudzi ese
Kuti rwake rugova rwukuru
Nembiri pasirese bvirarini
Akagova kuti vatore, svaka narini

Ndokuuya nengoro kuzovaka
Minda bvutei, mombe ibei
Mitemo dzikei, vamwe ndokuuya.
Vaito umba nyika sedhaka
Mufano wemadokera vakabva

Kusaziva zvaitora nzvimbo
Nekusaona kure kweziso
Hutungamiri hwaisina aziva
Asi chakauya chakasvika
Chakawana magamba akasvika.

Chakarwiwa chimurenga
Uku divi mapfumo nedivi repfuti
Vagari vemo nevatsva vachirwa
Vairwa netsoka vari pachena
Vetsvimbo dzemoto vari hwande

Vakaitora nyika vakaipa zita
Nemutauro wavo vakatumidza
Nzvimbo, nemiti neshiri nemhuka
Nemakomo kuzviita zvavo
Kuzvitunhidza senyika yavo

Vatema vose vakava gwatara
Raka meresa nyika yeRodhisha
Vakachachurwa murungano rwavatema
Kuva vaperekedzi mune rwavaRungu
Zvino tavamo tese imo muChiRungu

Magariro aive, akagwishurwa
Hupenyu hwemupurazi, hukava
Mari yekutambira, ndiwo mugariro
Migodhi ine vanhu vakachona,
Vachisiya mhuri iri pachena .

Kwakauya vanhu vabvakure
Vateera njanji vaisvikira Beira
Vabasa vaibva Hindiya vachiteera
Hama neshamwari vhuranzira
Vakumwe vakasvika vabvunzanzira!

Vaive nerusaruraganda vaRungu
Netwavaiita kuzvipa masimba
Vaive nehasha dzaivava
Twaisvisvina muongo, woti pfurugwada
Twuchisvetasimba mupfungwa

Mukuzvimiriririra kodzero dzavo
Pakaedzwa nepakawanda kwazvo
Rwunoti zvichanaka ngatimirire
Rwukati chitendero chichanakisa tose
Vabasa vakaona zvichitoipisa tose

Vakauyawo nezvakawanda
Dzidzo yemuzvikoro neruzivo
Nekuti batanidzisa nemamwewo
Marudzi akasiyana epasi rose
Nezviito zvimwe zvatinoonera pasi isu

Vakauyawo neruzivo rwekuvaka
Nekugadzira zvinhu zvaisati
Zvambo onekwa munyika dzino.
Vakauya neutsvakizivo unenge nzara ino gutswa nguva shomana yogarazve.

Muumbwa weRodhisha musanganwa
Varungu nevatema, vatorwa nevanyika
Marudzi nemarudzi akaumbwa
Marudzi nemarudzi akasangana
Vaisemana nevairwisana vobvongana

Vese vakave nerungano
Rwumwechete pakurwa
Kuti Zimbabwe ive yavo vese
Isina mukare aiiziva
Isina mukare akamboinzwa.

Mwoyo wedambudziko renyika
Wakanzwikwa nevasingazive zita rayo
Ikafirwa nanaChitepo nanaMoyo
Vasina kuiona.
Ingori nzvimbo hobvu yakatarwa nevaRungu muvhu.

Zimbabwe inyika yazvino
Vanhu vayo nzizi dzakawanda
Dzaita madirano pagungwa
Asi mudzivaguru munotamba
Zvino tyisa zvikakananda.

Chanetsa

Zvakamboda kutanga zvakanaka
Kukapemberwa, vanhu vakabatana
Kuruzhinji, chokwadi zvakamboda
Vakaregererana zvemuhondo
Ikateurirwa midzimu, nekusvondo

Zvanzi ngozi dzisapinde mumusha
Tiremekedze chikare nechitsva
Hupenyu hutsva hutipechanzi
Yekuwana zvatajaira kuona tichizvida.
Tichishaya, asi simba tinaro rekuzvida

Zvaitoda njere kugadzirisa
Hutadziranwa hwekare
Hutungamiri wakaremera vaida
Mugoni wehutongi ndiye asina
Vakahukokorodza ndivo pasina

Ichiponwa Zimbabwe
Ikabva yanzi mudaka chii
Rusununguko ruchingoponwa
Kupondana vega vatsva vazvo!
Masimba inhunzvatunzva .

Pedzepo,
Jongwe rokokonyara
Rokukuridza, roparapadza
Rosimukira, robhabhadzapo
Muchochororo mutsvuku seropa
Raita gumbakumba nyika yeropa

Pfungwa yekuti: rutanga rutsva
Rusaruraganda rwapera, yavepo.
Munyika itsva, idai pfungwa itsva
Marudzi agarisane, tibudirire
Tichiringa mberi takabudirana.

Vaiona kuti pasi rose
Ragovanwa; kwese nyika
Dziri pamakundano
Ekuwana hupfumi huzhinji
Vanhu vagare muruzhinji.

VaMugabe zvino vai tunhidzwa
Vachinzi ndivo vakasunungura nyika
Vachizvirumbidza zvikuru segamba
Rakakoromora mhandu dzose
Vachitungamira neAfurika yose.

Gushungo uyu ingangira, zvedi
Asi hapana aiziva pfungwa
Dzake paaidaidzwa kumusangano
Achienda mhiri asina mhinduro
Akazodzoka mazano aripfundiro.

Nyika yakarwirwa nevakawanda
Mapato akaumbwa achinyura
Achisimudza nepawo, achinyika
Maoko muganya rezvido zvevanhu
Asi kuita humwe, zvakakunda munhu

ZANU ikava musangano mukuru
Wabata hurumende pahuro
Nekuigara matunduru nekuizanura
Pasazova mumwe achazobva atonga
Narini narini asiri weavo matongo

Nechikuvauro ndokutanga Kutsindira nyika yose
Kusiyana nevamwe mutauro
Vaitanga nekutukirirwa
Dzamara iwe wazo tsindirirwa

Chizanura vaichigona
Nemusango nguva yehondo
Kana vekwavo paisina chinoera
Munhu imvura, anoera usinaye
Unaye woita wekutaya.

ZAPU yakabvanyangurwa
Pamavambo kuitwa rengenya ikanzi zunze zunze ndiye gapu!
Kumedzwa, zvakadzipa vanhu
Vaodzwa nenduru yeuzanu

Gushungo vanguwe, kusiya
Nhaka nhoko dzembudzi
Karigamombe ofa neshungu
Kuva Baba Zimbabwe atadza
Haasiye Chibwechitedza

Gumikidzo

Zvino hama dzangu
Tozvidii isu pano
Toda rugare iye zvino!
Zvekutambura, aiwa chivi
Tinoda kutambira mudivi.

Ndipo pane chikumbiro
Changu kunemi vese mhuri
Tongai tiwone ndiripo
Mondisvitsira kuvaridzi venyika nevanoda uridzi

Zvandadai kupedza mazwi
Ndosiira vamwe vazadzise
Tajekeserane pachena kudai
Kunodiwa chitsva chipangano
Chevanhu vese sepajangano

Ushe vanhu, nyika vanhu
Gombarume kudza soro
Mvura yakakona rwashe
Rwizi rwukuru, madirano
Chigarisano matukirano

Unjere hwevakuru
Vakati vadani vavakani
Saka ndati zvakauya majere
Vakauraya nekuparadza
Vakasabuda, musavanyaradza

Vapuhwe murango unovaka
VaMhosva vaone kuodza
Kwavaita nyika neguhwa
Rayo mativi ose.
KuVaParirwa
Ruregerero nekodzero kuripwa

(c) Farai D. Madzimbamuto, 2008

Comments
One Response to “[Nhetembo] Pamusoroi vanhu wee!”
  1. steve mandivengerei says:

    Ndatenda hangu nenhango nematsonzoro. Akarukwa neunyanzvi mashoko aya. You are as lurid and bare the soul that is Zimbabwe’s and everyone whose desire is for what contrary obtains therein now.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: